فروش محلول SSR400 تولیدی مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی شماره ۲۴-۳/۹۷ ت)

دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش محلول SSR400 تولیدی مجتمع پتاس خور و بیابانک در ۳ پارتی جداگانه ۱۰ ،۲۰ و ۴۰ هزار تنی را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید:

۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد و پنجاه میلیون )ریال برای محموله ۱۰ هزارتنی
۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفتصد میلیون) ریال برای محموله ۲۰ هزار تنی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و چهارصد میلیون) ریال برای محموله ۴۰ هزارتنی

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳/۳/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲/۴/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.