فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی شماره ۸۰-۸ /۹۷ ت)

شنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک شامل: نمک صنعتی، جامد تثبیت کننده خاک و ذوب برف و یخ جاده (تاکی هیدرات)، کارنالیت درجه ( ۱ و ۲ ) و کلرید منیزیم شش آبه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۲۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید :

نمک صنعتی (۵٫۰۰۰تن) کلرید منیزیم       شش آبه (۱۰۰ تن) تاکی هیدرات (۵۰۰تن) کارنالیت درجه۱(۱۰۰تن) کارنالیت درجه۲(۱۰۰۰تن)
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۳۰/۷/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲۶/۸/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.