فروش سنگ آهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپو شده در محدوده معدن میشدوان (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۲-۱۲ /۹۷ ت)

شنبه, ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش سنگ آهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپو شده در محدوده معدن میشدوان در ۲ پارتی جداگانه (شامل ۹۶۰۰۰ تن درشت دانه و ریزدانه متوسط عیار و ۴۱۰۰۰ تن نرمه کم عیار) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۷۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی ۹۶۰۰۰ تنی ریزدانه و درشت دانه متوسط عیار و ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیارد و هفتصد میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی ۴۱۰۰۰ تنی نرمه کم عیار (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۵/۱۲/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۳۱/۰۱/۹۸ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.