فروش جمعأ ۳ هزار تن ماده معدنی باریت (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۰-۱۲ /۹۷ ت)

دوشنبه, ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش جمعأ ۳ هزار تن ماده معدنی باریت شامل یک پارتی ۱۰۰۰ تنی با وزن مخصوص میانگین ۹/۳ و یک پارتی ۲۰۰۰ تنی با وزن مخصوص۲/۴ گرم بر سانتی متر مکعب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۷۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سی میلیون) ریال برای پارتی ۱۰۰۰ تنی و مبلغ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد و بیست و پنج میلیون)ریال برای پارتی ۲۰۰۰ تنی ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۵/۱۲/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۳۱/۰۱/۹۸ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.