فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران حفاری گمانه های اکتشافی عمیق که دستگاه های حفاری مغزه گیری بصورت عمودی (VERTICAL) و جهت دار (DIRECTIONAL) (آگهی فراخوان عمومی شماره ۳۵-۳ /۹۸ ت)

شنبه, ۲۵ خرداد, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران حفاری گمانه های اکتشافی عمیق که دستگاه های حفاری مغزه گیری بصورت عمودی (VERTICAL) و جهت دار (DIRECTIONAL) تا عمق ۳۰۰۰ متر را داشته و یا امکان تهیه و خرید دستگاه های حفاری با قابلیت فوق را دارند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۸/۰۳/۹۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۰۶/۰۴/۹۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۲/۰۴/۹۸ می باشد. علاقمندان شرکت در فراخوان می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.