عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۸-۲/۹۷ ت)

دوشنبه, ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (به روش EPC) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۹٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰(نه میلیارد و سیصد وپنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۹/۲/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۹/۳/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

به کلیه خریداران اسناد مناقصه ۱۸-۲/۹۷ ت
پیرو مناقصه فوق الذکر با موضوع با موضوع ” انجام عملیات طراحی ، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (به روش EPC) ” موارد به شرح ذیل در اسناد تکمیل می یابد:

۱) در بند ۲۱ قرارداد با موضوع حوادث قهری و غیرمترقبه آخرین جمله با عنوان:
در این قرارداد نوسانات و تغییرات احتمالی نرخ ارز از مصادیق فورس ماژور محسوب نمی شود”.ازقرارداد حذف می گردد.

۲) بند ۱۰ قرارداد موضوع تأمین قطعات یدکی و لوازم و مواد مصرفی به شرح ذیل اصلاح می گردد :
? بند ۱-۱۰ از قرارداد حذف می گردد.
? متعاقب آن جدول پیشنهاد قیمت نیز به شرح پیوست اصلاح خواهد شد.

۳) ماده ۵۵ شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های طراحی، تأمین کالا و ساخت و نصب (EPC)

به شرح ذیل اصلاح می گردد:

? بخش P قرارداد که شامل تامین تجهیزات خط تولید می باشد براساس نرخ روز یورو مطابق با نرخ اعلامی بانک مرکزی و قوانین بازار ارز در زمان ثبت سفارش کالا محاسبه می گردد. بدیهی است مبلغ ارزی مزایده در زمان تسلیم پیشنهاد بر اساس نرخ یورو اعلامی بانک مرکزی که در اسناد ۴۹٫۴۰۸ ریال در نظر گرفته شده محاسبه می گردد. در زمان ثبت سفارش خط تولید ملاک محاسبه ارز، نرخ اعلامی بانک مرکزی و قوانین جاری زمان ثبت سفارش بوده و در صورت تغییرات احتمالی مابه التفاوت نرخ ارز بین زمان تسلیم پیشنهاد و زمان ثبت سفارش ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
۴) در ماده ۵۶-۱-۴- (صفحه ۶۱) جمله” هزینه ای بابت تسریع پرداخت نمی گردد.” از اسناد حذف می گردد.

کلیه شرکت کنندگان در مناقصه موظفند نامه حاضر را مهر و امضاء نموده و با عبارت (مورد تائید است) به همراه سایر مدارک در پاکت (ب) ارائه نمایند. در غیر اینصورت به عنوان نقص مدارک محسوب و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.