آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۹-۹۹/۸ ت (نوبت دوم)

یکشنبه, ۱۸ آبان, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۰ هزار متر  عملیات حفاری  مغزه‌ گیری در محدوده ‌های اکتشافی استان ‌های اصفهان، خراسان جنوبی، کرمان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۵۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و پانصد و پنجاه و چهار میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۸/۱۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۹/۰۸ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۴۱۹۳۴ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.