آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۱-۹۸/۸ ت (نوبت دوم)

چهارشنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام عملیات مرمت، بازسازی، اجرای معماری و تکمیل و راه اندازی تأسیسات مکانیکی و الکتریکال ساختمان دفتر فنی و ساختمان آزمایشگاه و سالن ورزشی کارکنان در مجتمع معادن زغال سنگ طبس” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارصد میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۷/۳۰و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۱۵و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۵می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.