آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۰-۹۸/۸ت (نوبت دوم)

سه شنبه, ۲۳ مهر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی به تعداد ۱۴۷۰۰ نمونه سنگی، آبراهه‌ای و پودری ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۱۵و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۵می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.