آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۷۱-۹۸/۶ت

دوشنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” تهيه طرح اجرایي معدنكاري با رعایت شرایط پایداری دیواره¬های معدن روباز و نظارت برعمليات معدنكاري روباز و زیر زمینی (شامل معادن روباز و زیر زمینی انگوران و معدن سنگ تراورتن انگوران و معدن سنگ آهن صاحب سقز) و انجام خدمات و مطالعات فنی و آزمايشگاهي در مجتمع معدنی سرب و روي انگوران” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و سیصد میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۶/۱۳و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۷/۰۳و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۷/۱۳می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.