آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۷-۹۹/۱ ت

پنج شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری پرتابل در محدوده های اکتشافی استان¬های کرمان، اصفهان و مرکزی “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۲/۲۰ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمناً جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۱ برگزار می گردد.