آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۸-۹۸/۹ ت (تمدید)

شنبه, ۲۱ دی, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ آهن حنار “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۶۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۱۰/۲۳و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۰۲/۱۱/۹۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۱/۱۲می باشد و بازگشایی پاکات صبح روز مورخ ۹۸/۱۱/۱۳برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.irمراجعه نمایند.