آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) شماره ۹۹/۸

پنج شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۳۹۹

مجتمع طلای موته در نظر دارد “خرید ۳۰۰ تن گلوله چدنی ریخته گری شده پرکروم ۸۰ میلیمتری مورد استفاده در آسیای گلوله ای کارخانه طلای موته ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۰۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
– تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۱/۲۶
– مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۷ روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۷
– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۷
– تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۱
علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.