سامانه پژوهش و بومی سازی ایمپاسکو راه اندازی شد

شنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در راستای ارتقاء و هدفمندسازی فعالیت های صورت گرفته در زمینه بومی سازی در ستاد و مجتمع های زیر مجموعه ایمپاسکو و اطلاع مطلوب تر از  نیازها و توانمندی های بومی سازی و در جهت دریافت و حمایت از ایده های کاربردی در زمینه موضوع فعالیت های شرکت، سامانه پژوهش و بومی سازی شرکت به آدرس rtl.impasco.gov.ir  راه اندازی شد.