راه اندازی تلفن گویا

شنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۳

بدینوسیله به اطلاع می رساند روابط عمومی شرکت برای تکریم ارباب رجوع و تسهیل در ارتباط مشتریان با مخاطبین تلفن گویای شرکت را روی خط ۸۸۹۱۲۵۹۳ راه اندازی نموده است.

شایان ذکراست داخلی های تلفن گویای شرکت به شرح ذیل می باشد:

• کد ۱ : دبیرخانه

• کد۲ : منابع انسانی و امور اجتماعی

• کد۳ : معاونت مالی و بازرگانی

• کد۴ : معاونت برنامه ریزی، اکتشاف وتوسعه

• کد۵ : معاونت بهره برداری

• کد۶ : روابط عمومی