کمیسیون معاملات: آقای مهدی بختیاری

نام: مهدی بختیاری

تلفن:۴۵۲۸۶۹۲۷ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۱۲۶۴۹ (۰۲۱)

پست الکترونیکی: bakhtiari@impasco.gov.ir