پایگاه مقاومت بسیج: آقای سامان رحمت آبادی

تلفن: ۴۵۲۸۶۱۱۴

فاکس: ۸۸۸۹۲۷۳۵

نام: سامان رحمت آبادی