معاونت بهره برداری و اکتشاف: آقای حسام مقدم علی

مقدمعلی

نام: حسام مقدم علی

تلفن: ۴۵۲۸۶۷۰۱

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۹۵