معاونت برنامه ریزی و توسعه: آقای خدایار کریم نژاد

کریم نژآد

نام: خدایار کریم نژاد

تلفن: ۴۵۲۸۶۶۰۱

فاکس: ۸۸۹۰۱۳۳۵