مدیر مالی و اداری: آقای عباس قنبری

تلفن: ۴۵۲۸۶۵۰۱

فاکس: ۸۸۹۰۱۳۹۳