مدیریت حقوقی و قراردادها: آقای سلمان مهررودی

مهرودی

نام: سلمان مهررودی

تلفن: ۴۵۲۸۶۹۱۵ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۹۲ (۰۲۱)

پست الکترونیکی: smehrrodi@yahoo.com

تلفن: ۸۴۸۱۳۱۰۴ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۹۲ (۰۲۱)