مدیریت حسابرسی داخلی و امور مجامع: آقای موسوی

 نام: سیدعبدالمناف موسوی

تلفن: ۴۵۲۸۶۳۰۱ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۰۱۱۸۱ (۰۲۱)

تلفن: ۸۴۸۱۳۴۱۴ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۰۱۱۸۱ (۰۲۱)