مدیریت حراست: آقای محمدعلی صوفی

نام: محمدعلی صوفی

تلفن: ۴۵۲۸۶۴۰۱ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۵۴ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۵۴ (۰۲۱)