مدیریت بهره برداری: آقای مسعود غضنفری

نام: مسعود غضنفری

تلفن: ۴۵۲۸۶۷۲۶

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۹۶