مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست: آقای خواجه پور

 

تلفن: ۴۵۲۸۶۳۱۶

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۹۴

نام: پرهام خواجه پور

پست الکترونیکی: pkhajehpour@yahoo.com