مدیریت امور اقتصادی: آقای عباس جعفری

نام: عباس جعفری

تلفن: ۴۵۲۸۶۶۱۱