مدیرعامل: آقای وجیه اله جعفری

نام: وجیه اله جعفری

تلفن: ۴۵۲۸۶۸۰۱ – ۸۸۹۱۲۶۴۱ – ۸۸۸۹۹۱۶۱

فاکس: ۸۸۸۰۵۳۰۲

پست الکترونیکی: v.jafari@impasco.gov.ir