دفاتر و شرکت ها


سرپرست

خدایار کریم نژاد سرخی

۴۵۲۸۶۸۰۱ (۰۲۱)

۸۸۸۰۵۳۰۲ (۰۲۱)

A.Taherzadeh@IMPASCO.GOV.IR
خدایار کریم نژاد

معاونت بهره برداری و اکتشاف

خدایار کریم نژاد

۴۵۲۸۶۷۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۹۵  (۰۲۱)

K.Karimnezhad@IMPASCO.GOV.IR

معاونت برنامه ریزی و توسعه

امیدرضا محبعلی

۴۵۲۸۶۶۰۱  (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵  (۰۲۱)

O.Mohebali@IMPASCO.GOV.IR

مدیریت حراست

علی اصغر جوکاریان

۴۵۲۸۶۴۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۵۴ (۰۲۱)

A.Jokarian@IMPASCO.GOV.IR

معاونت مالی و اداری

اسماعیل خرم

۴۵۲۸۶۵۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۹۳ (۰۲۱)

مدیریت نظارت

ابوطالب آقاخان اشکوری

۴۵۲۸۶۷۰۳(۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۹۶ (۰۲۱)

A.Ashkevari@IMPASCO.GOV.IR

مدیریت اکتشاف

شهرام ادیب فرد

۴۵۲۸۶۷۲۶ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۱۶۵ (۰۲۱)

S.Adib@IMPASCO.GOV.IR

مدیریت پژوهش

عباس جعفری

۴۵۲۸۶۷۰۳(۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۹۶ (۰۲۱)

A.Jafari@IMPASCO.GOV.IR
عباس جعفری

مدیریت بهره برداری

سید فرهاد اسلامی

۴۵۲۸۶۷۲۶ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۱۶۵ (۰۲۱)

F.Eslami@IMPASCO.GOV.IR
سید فرهاد اسلامی

مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها

شیما معافی

۴۵۲۸۶۶۰۴ (۰۲۱)

S.Moafi@IMPASCO.GOV.IR

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

پرهام خواجه پور

۴۵۲۸۶۳۱۶ (۰۲۱)

  ۸۸۹۱۲۵۹۴ (۰۲۱)

P.Khajehpour@IMPASCO.GOV.IR

مدیریت  اقتصادی

محمدرضا کریمی

۴۵۲۸۶۶۱۱ (۰۲۱)

۸۸۸۹۹۹۸۰ (۰۲۱)

M.Karimi@IMPASCO.GOV.IR
کریمی

مدیریت توسعه 

حبیب اله مسکوب

۴۵۲۸۶۶۱۲ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

H.Meskoub@IMPASCO.GOV.IR

مدیریت حقوقی و قراردادها

سلمان مهررودی

45286915 (۰۲۱)

84813104 (۰۲۱)

88912592 (۰۲۱)

S.Mehrrodi@IMPASCO.GOV.IR

مدیریت مالی

حسن جباری

45286517 (۰۲۱)

84813104 (۰۲۱)

88912592 (۰۲۱)

H.Jabbari@IMPASCO.GOV.IR

مدیریت روابط عمومی

سیدحسین مرتضوی

88912591 (۰۲۱)

۴۵۲۸۶۹۰۱ (۰۲۱)

88894511 (۰۲۱)

H.Mortazavi@IMPASCO.GOV.IR

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

مهدی رهبری

88912591 (۰۲۱)

45286503(۰۲۱)

88894511 (۰۲۱)

M.Rahbary@IMPASCO.GOV.IR

کمیسیون معاملات

مهدی بختیاری

۴۵۲۸۶۹۲۷ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۶۴۹ (۰۲۱)

M.Bakhtiari@IMPASCO.GOV.IR

مدیریت حسابرسی داخلی و امور مجامع

لیلا محمدی شیخلر

۴۵۲۸۶۳۰۱ (۰۲۱)

۸۸۸۰۱۱۸۱ (۰۲۱)

L.Mohammadi@IMPASCO.GOV.IR

پایگاه مقاومت بسیج

سامان رحمت آبادی

۴۵۲۸۶۱۱۴ (۰۲۱)

۸۸۸۹۲۷۳۵ (۰۲۱)

S.Rahmatabadi@IMPASCO.GOV.IR
سامان رحمت آبادی

مشاور امور ایثارگران

آقای محسن درخشان

۴۵۲۸۶۳۰۷ (۰۲۱)

مسئول فناوری اطلاعات

سپهر رستگاری

45286916(۰۲۱)

86089268(۰۲۱)

S.R@IMPASCO.GOV.IR
سپهر رستگاری