در راستای ارتقای سطح کیفی برنامه های طرح احیاء، فعال سازی وتوسعه معادن کوچک مقیاس صورت گرفت:انعقاد ۵ تفاهم نامه با مراکز پژوهشی

چهارشنبه, ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷

به منظور برنامه ریزی بهتر و اجرای سیاست های پشتیبانِ تصمیم سازی و تصمیم گیری برای ارتقای سطح کیفی برنامه های طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس ۵ تفاهم نامه با مراکز علمی و پژوهشی منعقد شده که ۴ فقره از این تفاهم نامه ها امضا شده و یکی از آنها در حال نهایی شدن است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، به منظور بررسی علمی پتانسیل های معدنی و ذخایری که در طرح احیاء، فعال سازی وتوسعه معادن کوچک مقیاس مورد بررسی قرار خواهند گرفت تفاهم نامه با مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس (آرین زمین) منعقد شده است.

بررسی مطالعات مربوط به واحدهای فرآوری سیار یکی از موارد مهم در توسعه معادن کوچک مقیاس می باشد که بررسی های علمی آن از طریق تفاهم نامه ای که با دانشگاه بین المللی امام خمینی امضا شده است صورت خواهد پذیرفت. همچنین با توجه به اینکه یکی از محورهای اصلی و مطرحِ برنامه های طرح، موضوع آموزش های تخصصی برای مباحث بازار و آینده پژوهی است، برنامه های مربوط به نیازسنجی های آموزشی و محورهای کاری در تفاهم نامه ای با مرکز آموزش بازرگانی وزارت صمت طرح ریزی و منعقد و پیش بینی شده و نهایتاً موارد تحلیلی بازار مواد معدنی و توسعه آینده بخش معدن و نیازهای اصلی آتی به منظور جهت دهی به بحث اکتشاف و سرمایه گذاری با تعیین اولویت های سرمایه گذاری برای آینده در قالب محورهایی است که در چارچوب یک تفاهم نامه با دانشکده معدن داشگاه تهران لحاظ شده است.

بر اساس این گزارش موارد آسیب شناسی و پژوهش صنعت سنگ ساختمانی که در حال حاضر یکی از عناوین با بیشترین سهم از معادن غیر فعال در کشور است که از طریق تفاهم نامه ای با یونیدرو (مؤسسه مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در حال نهایی شدن می باشد و به زودی امضا خواهد شد.