خرید ۵۰۰ تن سیانور سدیم با خلوص حداقل ۹۸ درصد برای مجتمع طلای موته واقع در استان اصفهان (آگهی مناقصه عمومی شماره ۵۴-۵ /۹۷ ت)

شنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی “خرید ۵۰۰ تن سیانور سدیم با خلوص حداقل ۹۸ درصد برای مجتمع طلای موته واقع در استان اصفهان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۲۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سه میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۷/۵/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۷/۶/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.