خرید ۵۰ تن کربن اکتیو برای مجتمع طلای موته واقع در استان اصفهان (آگهی مناقصه عمومی شماره ۶۲-۶ /۹۷ ت)

یکشنبه, ۱۸ شهریور, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی “خرید ۵۰ تن کربن اکتیو برای مجتمع طلای موته واقع در استان اصفهان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۲۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد و پنجاه میلیون ) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۰/۶/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۳۱/۶/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.