خرید ۳۰۰ تن گلوله چدنی ریخته گری شده پر کروم ۸۰ میلیمتری، مورد استفاده در آسیای گلوله ای کارخانه طلای موته (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰۲-۱۰ /۹۷ ت)

شنبه, ۱۵ دی, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید ۳۰۰ تن گلوله چدنی ریخته گری شده پر کروم ۸۰ میلیمتری، مورد استفاده در آسیای گلوله ای کارخانه طلای موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۴۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.