خرید ۱۵۰ تن سیانور سدیم با خلوص ۴۰ درصد برای مجتمع طلای موته (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۱-۱۰ /۹۷ ت)

پنج شنبه, ۱۳ دی, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید ۱۵۰ تن سیانور سدیم با خلوص ۴۰ درصد برای مجتمع طلای موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۴۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (نهصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۸/۱۰/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۶/۱۱/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.