خرید و تحویل ۳۰ (سی) تن کربن اکتیو مورد استفاده درکارخانه طلای موته (آگهی مناقصه عمومی شماره ۳۳۳/۹۷)

چهارشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۷

شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران (مجتمع طلای موته) در نظر دارد “خرید و تحویل ۳۰ (سی) تن کربن اکتیو مورد استفاده درکارخانه طلای موته” را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های دارای سوابق درزمینه موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۶/۴/۱۳۹۷ لغایت ساعت ۱۴ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷ بادردست داشتن معرفی نامه واصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب جاری شماره ۱۶۲۱۰۳۸۵۹۸ بـانک تجـارت شعبـه میمه به نـام مجتمع طلای موتـه و بـه آدرس : اصفهان- میمه- سه راهی گلپایگان-کیلومتر ۱۵ جاده گلپایگان- روستای موته- مجتمع طلای موته مراجعه وجهت کسب اطلاعات بیشتربا تلفن های ۲ -۰۳۱۴۵۳۳۶۲۴۰ تماس حاصل نمایند .ضمناً آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۷ تعیین می گردد.