خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مدار تیکنر و فیلتر بازیافت آب از باطله صنعتی کارخانه و مدار سرند تر به ‌منظور جداسازی کربن از مواد باطله موجود در سد باطله شماره ۱ و ۲ مجتمع طلای موته (آگهی مناقصه عمومی شماره ۳۳۴/۹۷)

شنبه, ۲ تیر, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (مجتمع طلای موته) در نظر دارد “خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مدار تیکنر و فیلتر بازیافت آب از باطله صنعتی کارخانه و مدار سرند تر به ‌منظور جداسازی کربن از مواد باطله موجود در سد باطله شماره ۱ و ۲ مجتمع طلای موته” را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های دارای سوابق درزمینه موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ لغایت ساعت ۱۴ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ با دردست داشتن معرفی نامه واصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب جاری شماره ۱۶۲۱۰۳۸۵۹۸ بـانک تجـارت شعبـه میمه به نـام مجتمع طلای موتـه و بـه آدرس : اصفهان- میمه- سه راهی گلپایگان-کیلومتر ۱۵ جاده گلپایگان- روستای موته- مجتمع طلای موته مراجعه وجهت کسب اطلاعات بیشتربا تلفن های ۲ -۰۳۱۴۵۳۳۶۲۴۰ تماس حاصل نمایند .ضمناً آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۷ تعیین می گردد.