تأمین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۸۸-۸ /۹۷ ت (نوبت پنجم))

چهارشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد تأمین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (با راننده) جهت انجام عملیات مربوطه در مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۴۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیارد و نهصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۵/۹/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۷/۹/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.