تمدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳۰-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

یکشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات پرعیارسازی باطله های سرب و روی معدن انگوران با استفاده از تکنولوژی ماشین های سورتینگ با اشعه ایکس (سیستم موبایل) به ظرفیت بار ورودی سالیانه ۱۰۰  هزار تن “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارده میلیارد و شصت میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت تا حداکثر ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ تمدید می گردد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۳ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه    می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره دفتر ثبت نام ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.