تمدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۴۷-۹۹/۱۱ ت (نوبت دوم)

شنبه, ۹ اسفند, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” خرید (تأمین)، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران-یزد (بخش اول)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا حداکثر ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۰۶ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ تمدید و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.