” تمدید آگهی فراخوان عمومی شماره ۳۵-۳/۹۸ ت “

سه شنبه, ۱۸ تیر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران حفاری گمانه¬های اکتشافی عمیق که دستگاه¬های حفاری مغزه¬گیری بصورت عمودی (VERTICAL) و جهت دار (DIRECTIONAL) تا عمق ۳۰۰۰ متر را داشته و یا امکان تهیه و خرید دستگاه¬های حفاری با قابلیت فوق را دارند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. تاریخ تمدید فراخوان در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۸/۰۴/۹۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۹/۰۴/۹۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۲/۰۵/۹۸ می¬باشد. علاقمندان شرکت در فراخوان می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.