خرید ۲۵۰۰۰ تخته جامبوبگ آرم دار با لاینر داخلی برای مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۸-۱۲ /۹۷ ت (نوبت دوم))

جمعه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید ۲۵۰۰۰ تخته جامبوبگ آرم دار با لاینر داخلی برای مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۷۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۰/۱۲/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۱/۰۱/۹۸ بوده و همچنین آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا حداکثر ساعت ۱۷ مورخ ۲۴/۰۱/۹۸ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.