با حکم سرپرست ایمپاسکو صورت گرفت: انتصاب جدید

دوشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در حکمی از سوی محمدعلی صوفی؛ سرپرست شرکت عباس جعفری؛ به عنوان سرپرست مدیریت پژوهش، محمدرضا کریمی؛ سرپرست مدیریت اقتصادی و سعید نادری؛ سرپرست مدیریت برنامه ریزی و بودجه منصوب شدند.