ایمپاسکو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ دریافت کرد

چهارشنبه, ۲۱ اسفند, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، امروز جلسه اخنتامیه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۲۰۱۵ -۹۰۰۱ با حضور مدیرعامل شرکت برگزار شد.
در این جلسه ایمپاسکو بدون هیچ گونه عدم انطباق جزئی موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ شد.