انجام ۱۰۰۰۰ متر عملیات حفاری ، مغزه گیری و پودری در استان های اصفهان ، زنجان، خراسان جنوبی و یزد (آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۰-۲/۹۷ ت)

چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام ۱۰۰۰۰ متر عملیات حفاری ، مغزه گیری و پودری در استان های اصفهان ، زنجان، خراسان جنوبی و یزد با استفاده ازدستگاه های حفاری کارفرما را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۶۱۰۲۸۰۰۰۰۰۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و یکصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۷/۳/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۲۰/۳/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.