انجام ۱۰٫۰۰۰ (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری در استانهای زنجان (معدن انگوران)، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (محدودههای جانجا و هیرد) (آگهی مجدد مناقصه عمومی یک مرحلهای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴-۱ /۹۸ ت)

جمعه, ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام ۱۰٫۰۰۰ (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری در استان های زنجان (معدن انگوران)، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (محدوده های جانجا و هیرد) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۱/۰۲/۹۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۰۱/۰۳/۹۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۱/۰۳/۹۸ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.