انجام ۱۰٫۰۰۰ (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری و پودری (RC) در استان های مختلف (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۷-۲ /۹۸ ت)

دوشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام ۱۰٫۰۰۰ (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری و پودری (RC) در استان های مختلف با استفاده از دستگاه های حفاری کارفرما را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴/۰۲/۹۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۶/۰۲/۹۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۰۶/۰۳/۹۸ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.