انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش ماده معدنی در معدن کرومیت چاه هزار خاش واقع دراستان سیستان و بلوچستان (آگهی مزایده عمومی شماره ۶۴-۶/۹۷ ت)

شنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش ماده معدنی در معدن کرومیت چاه هزار خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.
بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۲۶/۶/۹۷ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴/۷/۹۷ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه ششم – امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۸/۷/۹۷ تعیین می گردد.