انجام سرمایه گذاری برای طراحی ، احداث و بهره برداری از مجتمع گرد شگری پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی شماره ۴۲-۵ /۹۷ ت)

پنج شنبه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری برای طراحی ، احداث و بهره برداری از مجتمع گردشگری پتاس خور و بیابانک را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۶/۵/۹۷ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۷/۵/۹۷ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه ششم – امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۳/۶/۹۷ تعیین می گردد.