انجام راهبری، سرمایه گذاری و توسعه مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۹۷-۱۰ /۹۷ ت)

چهارشنبه, ۱۹ دی, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد:

– الف) انجام راهبری، سرمایه گذاری و توسعه مجتمع پتاس خور و بیابانک با هدف تولید و فروش حداقل ۱۰۰ هزار تن در سال پتاس و نیز تولید و فروش سایر محصولات جانبی (نمک، شورابه نهایی و …) و همچنین سرمایه گذاری به منظور توسعه اکتشاف و بهره برداری از پلایای خور و بیابانک و مهرجان(بسته سرمایه گذاری اول)
– ب) انجام سرمایه گذاری جهت تکمیل اکتشاف، تجهیز و آماده سازی، احداث کارخانجات و بهره برداری از معادن پلایاهای میانی و ترود با هدف تولید و فروش حداقل ۱۰۰ هزار تن پتاس در سال و نیز تولید و فروش سایر محصولات جانبی (نمک، شورابه نهایی و …) ( بسته سرمایه گذاری دوم)
را در قالب دو بسته سرمایه گذاری و از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال برای بسته سرمایه گذاری اول (الف) و مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال برای بسته سرمایه گذاری دوم (ب) (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۲۳/۱۰/۹۷ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۳/۱۱/۹۷ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه نهم – امور حقوقی و قراردادها اتاق شماره ۹۱۵ مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۳/۱۱/۹۷ تعیین می گردد.