انجام راهبری، سرمایه گذاری و توسعه مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۱۲۴-۱۲ /۹۷ ت (نوبت دوم))

چهارشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد:

الف) انجام راهبری، سرمایه گذاری و توسعه مجتمع پتاس خور و بیابانک با هدف تولید و فروش حداقل ۱۰۰ هزار تن در سال پتاس و نیز تولید و فروش سایر محصولات جانبی (نمک، شورابه نهایی و …) و همچنین سرمایه گذاری به منظور توسعه اکتشاف و بهره برداری از پلایای خور و بیابانک و مهرجان (بسته سرمایه گذاری اول)

ب) انجام سرمایه گذاری جهت تکمیل اکتشاف، تجهیز و آماده سازی، احداث کارخانجات و بهره برداری از معادن پلایاهای میانی و ترود با هدف تولید و فروش حداقل ۱۰۰ هزار تن پتاس در سال و نیز تولید و فروش سایر محصولات جانبی(نمک، شورابه نهایی و …) (سته سرمایه گذاری دوم)

را در قالب دو بسته سرمایه گذاری و از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(پنج میلیارد) ریالبرای بسته سرمایه گذاری اول (الف) و مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال برای بسته سرمایه گذاری دوم (ب) (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۸/۱۲/۹۷ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۷ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره  ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی -طبقه نهم – امور حقوقی و قراردادها اتاق شماره ۹۱۵ مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۵/۱۲/۹۷ تعیین می گردد.