انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۸ محدوده اکتشافی جنوب استان کرمان (آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۳۴-۳ /۹۸ ت)

چهارشنبه, ۲۲ خرداد, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۸ محدوده اکتشافی جنوب استان کرمان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و دویست میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۷/۰۳/۹۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۲/۰۴/۹۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۲/۰۴/۹۸ می باشد. علاقمندان واجد شرایط شرکت در مناقصه (دارای گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص های ” پی جویی و اکتشاف معدن ” و یا ” زمین شناسی ” (حداقل پایه ۲)) می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.